شرکت تولیدی شیمیایی پارس سیمین

07/22 1392

انتخاب شرکت پارس سیمین بعنوان واحد نمونه استان در سال 92


در حاشیه نمایشگاه استاندارد و کیفیت

انتخاب شرکت رنگ سازی پارس سیمین به عنوان

واحد تولیدی نمونه اداره کل استاندارد استان گیلان