شرکت تولیدی شیمیایی پارس سیمین

08/21 1392

افتخاری دیگر برای پارس سیمین

جناب مهندس کریم حسینی علی آبادی

بعنوان مدیر کنترل کیفیت برتر

از سوی اداره کل استاندارد استان گیلان انتخاب گردید