02/01 1390

گواهینامه ها و افتخارات

 

واحد نمونه استان گیلان در سال 1383

واحد نمونه سال 1385

واحد برتر استاندارد سال 1386

نمایشگاه بین المللی محیط زیست

واحد برتر استاندارد سال 1387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گواهی نامه iqnet گواهی نامه dqs