01/30 1390

آستري روغني پروانه

موارد مصرف :

اين محصول بر روي سطوح آماده سازي شده فلزي ، چوبي و سيماني و کليـه موادي که در ساختمانها مصرف

مي شوند كاربرد دارد.


مشخصات فني :

1- براقيت : مات

2- نوع رزين : آلكيد رزين اصلاح شده

3- پيگمان اصلي : دي اکسيد تيتان (روتيل)

4- وزن مخصوص : gr/cm3 3/1-25/1 در دماي °C25

5- ويسكوزيته : KU 100- 95 در دماي °C25

6- درصد جامد وزني : 70 - 69

7- درصد جامد حجمي : 52 - 50

8- ضخامت فيلم خشك پيشنهادي : 50- 30 ميكرون

9- پوشش تئوري : m2/lit 4/10- 10 با ضخامت فيلم خشك 50 ميكرون

10- زمان خشك شدن سطحي : 5/2- 5/1 ساعت در دماي °C25

11- زمان خشك شدن عمقي : حداکثر 16 ساعت در دماي °C25

تبصره : زمان خشك شدن تابع دماي محيط ، ميزان رطوبت محيط ، جريان باد وضخامت لايه رنگ مي باشد.


نكات قابل توجه در رنگ آميزي :

نوع تينر مصرفي : تينر روغني


طريقه كاربرد : اسپري معمولي ، برس ( قلم مو)


شرايط كاربرد :

رطوبت نسبي محيط : حداكثر 80%

دماي محيط :°C 40- 5

دماي سطح : حداقل 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم


آماده سازي سطح : سطح كـار بايد عاري از هرگونـه ذرات خارجي، زنگ زدگي،چربي و رطوبت باشد.


شرايط نگهداري : اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد .

تاريخ مصرف : بهترين تاريخ مصرف تا1 سال بعـد از تاريخ توليـدوتحت شرايط نگهـداري مناسب است .

بسته بندي : ربعي ، كوارت ، گالن ، حلب